top of page

תקנון ונהלי הרשמה לחוגים
תשפ"ד 2023-2024

החוגים יתקיימו החל מספטמבר 2023 ועד יוני 2024 בהתאם ללוח החופשות.

מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים.

אנו מתחייבים למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות.

לא יינתן החזר כספי או החזר פעילות בגין ימי חופשה המצוינים בלוח החופשות.

התשלום יוסדר מראש עבור 10 חודשי פעילות ב -10 תשלומים.

התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום שנת הפעילות.

ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפריסת תשלומים בכרטיס אשראי.

מועד התשלום האחרון הינו 30.06.24 ולא יאוחר מכך.

לא ניתן יהיה לפרוס את התשלומים מעבר לחודש יוני של כל שנת פעילות.

תשלום במזומן בעבור החוג יעשה מראש ובתשלום אחד.

כל משתתפ/ת רשאי/ת להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט/ה להירשם, ישלם גם עבור השיעור הנ"ל.

משתתפ/ת אשר לא שילמ/ה עבור החוג, לא תתאפשר השתתפותו/ה בפעילות.

חדר מלאכה שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת חוג.

חדר מלאכה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לשנות את מדריכ/ת החוג, ימי הפעילות, שעות הפעילות, לבטל או לאחד קבוצות חוגים.

חדר מלאכה יהא רשאי לסגור כל חוג בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך הודעה, 14 ימים מראש.

במקרה של ביטול חוג ע"י חדר מלאכה, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו.

חדר מלאכה יהא רשאי להפסיק את פעילותו/ה של משתתפ/ת, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע/ת בפעילות.

שיעור שיבוטל ע"י חדר מלאכה, יוחזר במועד חלופי שיקבע ע"י חדר מלאכה בתיאום עם המדריכ/ה.

במידה ולא תינתן האפשרות להחזיר את השיעור שלא התקיים, יוחזר החלק היחסי של התשלום.

חדר מלאכה אחראי על המשתתפים/ות בחוגים, רק בזמן ובמרחב בו מתקיים החוג.

ביטול השתתפות:

בקשות לביטול ההשתתפות בחוג תתקבלנה עד לתאריך 31.3.24. לאחר מועד זה לא יתאפשר החזר בגין ביטול חוג.

הודעה על ביטול ההשתתפות בחוג הינו באחריות המשתתפ/ת או הורי המשתתפ/ת. על המשתתפ/ת לוודא כי התקבל אישור על קבלת הודעת הביטול.

ביטול חוג יכנס לתוקף החל מהיום האחרון של החודש בו נמסרה הודעת הביטול.

המשתתפ/ת יהיה רשאי/ת להמשיך בפעילות החוג עד תום החודש בו נמסרה הודעת הביטול.

במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי הוא יבוצע בהתאם למדיניות חברת האשראי.

לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מחוג, למעט במקרה של היעדרות מעל ל- 3 שבועות עקב מחלה, ובהצגת אישור רפואי.

לא יעשה ביטול רטרואקטיבי של חוג ולא ייעשה החזר כספים בגינו.

הנחות

תינתן הנחת אחים בגובה 5% לילד/ה שני/ה.

 

אישור פרסום תמונות

הפעילויות בחוגים מצולמות ומתועדות לצורך עדכוני הורים ופרסום שוטף של הסטודיו.

אם אינך מאשר/ת פרסום תמונות של הילד/ה כחלק מהעדכונים הנשלחים להורים וכחלק מפרסום שוטף של הסטודיו, אנא ידע/י אותנו.

bottom of page